Voorwaarden

ALGEMENE INSCHRIJVING- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Artikel 1: Algemeen

Styleline kappersopleidingen verzorgt cursussen haarverzorging voor uw gezin en/of bied u de mogelijkheid een leuke bijverdiensten op te bouwen.

U ontvangt na goed afgelegd resultaat en minstens 70% aanwezigheid een Styleline deelname certificaat.

 

Artikel 2: Aanmelding

De aanmelding bij de opleiding voor de cursus is strikt persoonlijk en vindt plaats door middel van een inschrijfformulier welke volledig ingevuld en ondertekend dient te worden opgestuurd. Hiervoor vindt u een envelop bij het inschrijfformulier die u kunt retourneren. Door het ondertekenen en insturen van het inschrijfformulier verklaart u kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van de opleiding.

Het is ook mogelijk om via de website een aanmelding te doen. Door middel van het online inschrijfformulier. Door het versturen van deze digitale formulier verklaart u kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van de opleiding. U ontvangt na inschrijving een factuur indien deze voldaan is staat u officieel ingeschreven en is uw deelname aan de cursus een feit.

 

Artikel 3: Betalingen

Het cursusgeld dient u 7 dagen na ondvangst van de factuur voldaan te worden op iban nummer nl37.abna.047.51.59.632 Styleline te Breda.

 

Artikel 4: Opzegging en annulering

Annulering en/of voortijdige beëindiging van de cursus is alleen mogelijk indien een medische verklaring door een arts word opgestuurd waarin nadrukkelijk door de arts verklaard wordt dat de cursist definitief de cursus niet meer zou kunnen volgen.

Het betaalde lesgeld word alleen in dit geval gerestitueerd.

 

Artikel 5: Verzuim en wangedrag 

Het verzuim van de lessen geeft geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het betaalde/verschuldigde lesgeld noch heeft de cursist recht op inhaallessen. Bij herhaaldelijk verzuim wordt geen certificaat afgegeven. Bij onbehoorlijk en/of onbetamelijk gedrag kan de cursist verwijderd worden van de opleiding. Ook in geval van een al dan niet tijdelijke verwijdering wordt het betaalde lesgeld niet gerestitueerd. In geval het lesgeld nog niet is voldaan blijft de betalingsverplichting bestaan. Lessen kunnen mits er plaats is in een andere groep worden ingehaald binnen het semester. Een jaar kent 3 semesters beginnend in  januari, april en september.

 

Artikel 6: Modellen

De cursist(e) werkt tijdens de cursus op een oefenhoofd, als er voldoende capaciteit is kan er een model met gewassen haar worden meegenomen. Hiervoor dient de cursist zelf  te zorgen.

 

Artikel 7: Roken 

In de leslokalen is roken niet toegestaan. Dit kan in de pauze buiten het gebouw. Of na de les.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

De opleiding is niet aansprakelijk voor eventuele verrichte incorrecte handelingen door de cursist(e).

 

 

 

© 2016, Styleline

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.